Drottningen Silvias stiftelse ger anslag till två nya projekt samt beviljar fem projektförlängningar

Hösten 2021 års anslag tilldelas två nya, samt fem återansökande projekt, vilka tillsammans främjar barn och ungas psykosociala stöd, utbildning samt tryggare vardag både on-line och off-line i Sverige men även utomlands.

Samtliga ansökningar som inkom under ansökningsperioden i augusti 2021 granskades och genomgick en urvalsprocess med vårt expertråd som utvärderade ansökningarna, varefter styrelsen tog beslut. Då ett större antal projekt än vanligt tilldelades anslag våren 2021, var det färre som blev beviljade hösten 2021.

Två nya projekt beviljades anslag höst 2021:

Knas Hemma, en ungdomsorganisation för barn och unga placerade i familjehem/HVB-hem, vilken informerar och utbildar placerade barn och ungdomar om deras rättigheter, så att de själva kan påverka och få en möjlighet att vara delaktiga i de beslut som rör dem och uttrycka sina önskemål. Knas Hemma har en tydlig barnrättsgrund där unga människor självmant väljer att engagera sig och blir medlemmar, samt har stöd av en rådgivande grupp som består av professionella yrkesverksamma personer som bidrar till föreningens utveckling och kunskap.

”Knas Hemma är så glada att HM Drottning Silvias stiftelse Care About the Children valt att stödja vårt projekt ”Mera Kärlek & Mindre Knas”. Det ger oss ytterligare kraft att fortsätta vårt viktiga arbete för och med barn och ungdomar i samhällsvård”, säger Andreas Widerlöv, ordförande Knas Hemma.

Ellencentret, en del av  Stiftelsen 1000 Möjligheter, vilken fokuserar på att barn och unga utsatta för prostitution och annan sexuell exploatering ska få tillgång till kompetent, specialiserat stöd. Anslaget bidrar till att utöka Ellencentrets nationella och anonyma stödchatt där dessa unga utsatta kan få tala med en psykolog, parallellt med att öka kunskapen om målgruppen och bemötande och behandling av densamma hos yrkesverksamma som kommer i kontakt med utsatta barn och unga utsatta för sexuell exploatering och prostitution, som t ex anställd personal på BUP och Stödcentrum för unga brottsoffer.

” Ellencentret finns för alla men vi vet att särskilt flickor löper en högre risk att utsättas. De vi möter berättar ofta om erfarenheter av olika former av sexuell exploatering och samtidigt om ett bristande stöd. Tyvärr finns stora luckor när det gäller kunskap, bemötande och behandling av denna målgrupp. Det vill vi ändra på och därför är det här bidraget väldigt välkommet”, säger Zandra Kanakaris, generalsekreterare på 1000 Möjligheter, som driver Ellencentret.

Fem återansökningar beviljades förlängda anslag:

Erstad Fristad – fortsatt stöd till barnverksamheten på ett skyddat boende för barn och kvinnor från hela landet, vilket spelar en viktig roll i arbetet med att hjälpa barnen att finna en trygghet och tillit, samt stöd att gå igenom de traumatiska upplevelser de har bakom sig.

Musikbojen –  fortsatt stöd till att introducera musikterapi på barn och ungdomssjukvården på Skåne Universitetssjukhus både i Lund och Malmö på avdelningar för barn och ungdomar. Projektet implementerar även en familjecentrerad utvecklingsstödjande musikterapi på tre avdelningar för prematurfödda barn och deras föräldrar, varav en är en intensivavdelning. MusikBojen verkar för att barn och ungdomar får tillgång till musikterapi för att komplettera terapin. Behoven är stora och ofta fattas finansiella medel för att hjälpa dessa barn och ungdomar. Omständigheterna varierar från svåra sjukdomar, handikapp, barn som kommer till Sverige som flyktingar under dramatiska förhållanden samt även svåra uppväxtförhållanden.

SIRA Skolorna Palestina – fortsatt stöd  till att ge utsatta elever med olika former av inlärningssvårigheter en möjlighet att tillgodogöra sig grundläggande kunskaper och bygga upp ett gott självförtroende. Detta sker genom att erbjuda små klasser, specialpedagogiska metoder och individualiserad undervisning. Visionen är också att sprida specialpedagogiska kunskaper och metoder till andra skolor i Palestina och att därmed försöka bidra till en attitydförändring i samhället gentemot personer med olika funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter.

Svalorna Latinamerika  – fortsatt stöd till att förebygga barnsexhandel i Nicaragua, i områden där våld och sexuella övergrepp mot barn är vanligt och sexturism förekommer. Programmet i sin helhet genomförs i samarbete med fyra lokala organisationer i fyra kommuner i den fattiga nordvästra delen av Nicaragua, varav Stiftelsens stöd går till organisationen APEADECO i sex småorter på landsbygden i kommunen Telica. Den övergripande målbilden är att barnsexhandeln ska minska, genom att barn och vuxna i området får en ökad medvetenhet om problemets orsaker och följder samt att de aktivt verkar för att minska både barns risker att hamna i denna utsatta situation och förövares möjligheter att utnyttja barn.

Child10 – förnyat stöd gavs även till vår huvudpartner Child10 för att bygga vidare på samarbetet samt att välja ut 2022 års Child 10 Awarded Members.  Child10 arbetar för att stoppa människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn. Detta görs i huvudsak genom att:

 • Identifiera, stötta och utveckla organisationer som arbetar med direkt stöd till barn
  och unga som utsatts för eller riskerar att utsättas för människohandel och sexuell
  exploatering. Detta stöd är såväl finansiellt som organisatoriskt för att stärka
  verksamheternas effektivitet, långsiktighet och hållbarhet i arbetet.
 • Stärka ekosystemet och det sammanhållna skyddsnätet av stöd och vårdinsatser för
  barn som utsätts för människohandel och andra former av sexuell exploatering genom
  att utveckla nätverk av organisationer för kunskapsutbyte, gemensamma projekt samt
  tvärsektoriellt och internationellt samarbete.
 • Öka kunskapen om och bilda opinion för att stoppa människohandel samt stärka
  barnrättsperspektivet för såväl lokala som internationella aktörer och beslutsfattare i
  de åtgärder som syftar till att åtgärda och förhindra handel och exploatering av barn.

 Läs mer CATCH’s seminarium tillsammans med Child10 om människohandel och sexuellt utnyttjande av barn här.