Stadgar

H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care about the children

Denna stiftelse bildas som ett tack till H.M. Drottning Silvia för Hennes uthålliga och beundransvärda arbete för utsatta barn i världen.

§ 1
Stiftelsen har till ändamål att ge utsatta barn i hela världen möjlighet (att leva ett hälsosamt liv, lära sig det som är viktigt för att utvecklas eller som ger barn möjlighet att leka på det sätt som alla barn behöver)till bra ut­bildning, god vård och omsorg liksom möjlighet att känna trygghet och glädje under sin uppväxt.

§ 2
Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse bestående av minst tre och högst fem ledamöter.

H.M. Drottningen utser ledamöterna för en period om tre år med möjlighet till omval.
H.M. Drottningen beslutar också vem av ledamöterna som ska vara stiftelsens ordförande.

Vid förhinder för H.M. Drottningen ska ledamöterna utses av den som Statschefen bestämmer.

§ 3
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen sammanträder när anledning därtill föreligger, dock minst en gång per år, på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutför när minst tre av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras och alltid undertecknas av protokollföraren och ord­föranden för sammanträdet.

 § 4
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen därtill förordnar.

 § 5
Arvode till styrelsen ska inte utgå men väl ersättning för expenser såsom t ex reskostnader.

 § 6
Stiftelsen ska verka för att sprida kännedom om stiftelsen och därigenom öka möj­ligheten till att få in externa bidrag löpande under stiftelsens livslängd.

Styrelsen ska årligen besluta om anslag/bidrag till organisation (eller individ) som bedriver verksamhet som ligger inom ramen för stiftelsen ändamål. Medel kan lämnas till specifika svenska och internationella projekt som genomföres av personer (fysiska eller juridiska) eller av organisationer som exempelvis Mentor, World Childhood Foundation och World Child and Youth Forum

Styrelsen får ta såväl avkastning som kapital i anspråk för stiftelsens ändamål, dock med beaktande av stiftelsens livslängd om 10 år så att medlen om möjligt delas ut jämt fördelat under åren.

§ 7
Stiftelsens räkenskapsår ska motsvara kalenderåret.

 § 8
Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en av styrelsen utsedd auktoriserad revisor för en tid av tre år med möjlighet till omval. En suppleant för revisorn ska utses för samma tidsperiod.

Styrelsen ska senast den sista april året efter räkenskapsåret överlämna årsredovisning med förvaltningsberättelse till revisorn, som ska avge sin revisionsberättelse senast den 15 maj.

 § 9
Efter 10 år och senast den 31 december år 2023 ska stiftelsen upplösas. Då befintliga medel ska delas ut till verksamheter som faller inom ramen för stiftelsens ändamål.

§ 10
Dessa stadgar får ändras utan tillstånd av myndighet genom beslut av en enhällig styrelse med undantag för punkterna 1, 5 och denna punkt