Tre nya och fem återansökande projekt beviljas anslag våren 2023

Våren 2023 tilldelas anslag till fem återansökande projekt samt tre nya, vilka främjar barn och ungas stöd, utbildning samt tryggare vardag on-line och off-line både i Sverige och internationellt.

Samtliga ansökningar som inkom under ansökningsperioden granskades och genomgick en urvalsprocess med vårt expertråd som utvärderade ansökningarna, varefter styrelsen tog beslut.

 

Tre nya projekt beviljades anslag:

Superhumans med projektet ”Mental health and prothesis treatment for Ukrainian children”

The Superhumans Center är ett nyöppnat sjukhus i Lviv, Ukraina, som specialiserar sig på att erbjuda toppmodern vård om omfattande rehabiliteringstjänster till människor som har drabbats av kriget i Ukriana och som behöver proteser – både soldater, civila och barn. Ukraina har snabbt blivit ett av det högst minerade länderna i världen; omkring en tredjedel av Ukrainas yta är nu kontaminerad av minor eller odetonerad ammunition, enligt landets krisberedskapsmyndighet. Alla drabbas av detta, och däribland är det många barn som har förlorat  ben och/eller armar och som behöver protester, och fler kommer det tyvärr att bli då det beräknas ta ca 30 år att rensa landet från de nyutlagda minorna.

Projektet vilket CATCH stödjer kommer att erbjuda den psykosociala vården som ett barn, men även dess familj, behöver när barnet har fått en protes. Projektet ämnar även att utbilda fler yrkesverksamma inom rehabilitering och psykologiskt stöd i Ukraina för framtiden.

 


Childhood med icke öronmärkt stöd till pågående projekt i Ukraina

Childhood har arbetat i Ukraina i 18 år och har byggt upp ett stort nätverk av partners som de har en långvarig och nära relation med. Primärt har de fokuserat på att arbeta för att barn ska få bo i trygga familjer istället för på gatan eller på stora institutioner. Under krisen 2014 gick de in med särskilda insatser för att säkerställa att de barn som tvingades fly från Östra Ukraina inte skulle separeras från sina familjer och hamna på barnhem. Idag arbetar Childhood aktivt för att få fler att uppmärksamma och förebygga sexuella övergrepp mot barn samt med att  stärka skyddsnäten kring HBTQ-unga samt barn och unga med funktionsnedsättning  – två grupper som levde i stor utsatthet redan innan kriget bröt ut.

I samband med krigsutbrottet den 24 februari 2022 intensifierade Childhood sitt arbete i Ukraina och grannländerna Polen och Moldavien. De har sedan dess täta dialoger med både nuvarande och tidigare projektpartners som alla är under extrem stress. Den 4 april 2023 beslutades att intensifiera arbetet för att skydda barn de barn som drabbas av kriget i Ukraina. Insatserna genomförs i Ukraina såväl som grannländerna Moldavien och Polen där Childhood har väl etablerad programverksamhet.

Insatserna genomförs med hjälp av Childhoods starka nätverk av lokala aktörer som de byggt upp under två decennier. Därmed säkras relevans och hållbarhet då de känner till lokala behov och förhållanden – och de finns kvar även om eller när det internationella intresset inte gör det. Då behoven är både akuta och långsiktiga kommer Childhoods ekonomiska stöd ske över tid för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i insatserna.

CATCH och Childhood har ett långvarigt partnerskap och har båda Hennes Majestät Drottningen som Hedersledamot.

 

Stöd till Ylva Mårtens att skriva en ny bok om ”Barnets 1000 första dagar” 

Ett ovanligt beslut då CATCH vanligtvis inte stödjer individer, var att stödja författarinnan Ylva Mårtens projekt att skriva en uppföljare till antologin ”Vi måste börja med barnen”. Ylva Mårtens vill genom uppföljaren försöka ringa in Barnens 1000 första dagar; existentiellt, filosofiskt, samhälleligt, forskningsmässigt, kulturellt och historiskt.

Barnforskare inom psykologi och kognitiv forskning är överens om att en människas viktigaste år är de tre första. Samtidigt som många som arbetar med den här åldersgruppen anser att just de små barnen försummas i forskningen och i samhället i stort. Aldrig lär vi oss så mycket som då. Relatera till våra närmaste, anknyta, skratta, gråta, äta, sitta, krypa, stå, gå, leka, prata. Det är då vår personlighet grundläggs och trauman i den här åldern kan vara de som senare präglar oss genom livet.  Även de 1000 första dagarna har vi yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter – och det är vi vuxna som måste värna de yngstas fri och rättigheter.

Vi ser fram emot att läsa boken som planeras att ges ut under hösten 2024.

 

 

Fem återansökningar beviljades förlängda anslag:

Org 1825 – förlängt stöd för projektet ”Generation Resiliens – viktiga samtal i grupp” i Sverige

Projektet “Generation Resiliens – viktiga samtal i grupp” är en uppföljning på 1825:s tidigare CATCH-finansierade projekt “Äntligen IRL! – viktiga samtal i grupp” som genomfördes åren 2021 och 2022. De huvudsakliga komponenterna i projektet var utvecklandet av en pilotmodell för genomförande av samtalsgrupper, metodutveckling, kompetenshöjande webbinarier för professionella samt att arbeta i partnerskap för att sänka tröskeln för unga att söka stöd.  I det uppföljande projektet ämnar de bygga på och vidareutveckla dessa lärdomar och metoder för att nå unga med en högre grad av sårbarhetsfaktorer då forskningen visat att detta innebär kraftigt ökad risk för långvarig ohälsa och utsatthet.  Genom att nå just dessa unga tidigt kan detta förebyggas vilket innebär mindre mänskligt lidande, självmordsprevention (i en grupp där självmordsrisken är flera gånger högre än bland andra jämnåriga) samt till minskade samhällskostnader för vård och långvarigt utanförskap.

 

Dara Institute – förlängt stöd till projektet ”ARTEIRO – Psycho pedagogical recreation for children” i Brasilien

Dara Institute får förlängt stöd för sitt projekt i Rio de Janeiro där de arbetar med utsatta barns individuella psykologiska, motoriska, emotionella och pedagogiska utveckling. Projektet är uppbyggt i tre faser: observation, diagnos, behandling eller remisser. Psykologer, pedagoger och utbildade volontärer tar emot barn och genomför lekfulla aktiviteter som gör att de kan bättre förstå barnens levnadsförhållanden och känslomässiga situationer på ett naturligt sätt, så att de kan identifiera de barn som behöver behandling. Barnen följs sedan av ett tvärvetenskapligt team på Daras högkvarter och hänvisas vid behov till psykologiska kliniker nära deras hem med noggrann övervakning samt stöd till familjerna i deras kontakter med sina barn för att främja hälsosammare relationer.

 

Futebol da Força – förlängt stöd till ”Mutola Cup; fotboll för tjejers rättigheter i 750 skolor i Moçambique”

Mutola Cup är en nationell fotbollsturnering inskriven i skolans läroplan som fungerar som utbildningsplattform och stödstruktur för tjejer 8-16 år för att stärka deras hälsa och
rättigheter i ett av världens fattigaste länder, Mocambique. Genom regelbundna fotbollsträningar, samtal i fotbollslagen och med tjejernas familjemedlemmar, samt matcher
med workshops, som hålls av Futebol dá forças certifierade ideella fotbollstränare förebyggs barnäktenskap, tonårsgraviditeter och våld och sexuella övergrepp, samtidigt som tjejer får
en stödstruktur inom skolsystemet som säkerställer fortsatt skolgång, ökad kunskap om tjejers rättigheter och som stärker tjejers handlingsutrymme och möjligheter i livet.

 

Räddningsmissionen – förlängt stöd till ”Solrosen” i Sverige

Verksamheten Solrosens målgrupp är barn och unga som har eller har haft en förälder i fängelse eller frivård. Situationen för målgruppen är svår. Forskning visar att dessa barn har högre risk för psykisk ohälsa, missbruk, egen kriminalitet och svårigheter i relationer till föräldrar och klasskamrater. Samtidigt visar en kartläggning från socialstyrelsen att 8 av 10 kommuner saknar specifika stödinsatser och att 9 av 10 kommuner helt saknar förebyggande arbete för målgruppen. Idag befinner sig 30 000 barn i denna situation och årligen berörs ca 160 000 barn av att en förälder lagförs. Solrosens arbete utgår från en beprövad modell; Solrosmodellen som består av fyra teman som innefattar stödsamtal och uppsökande och informationsspridande arbete på häkten, gruppaktiviteter, text och musik och slutligen stöd till andra aktörer som kommer i kontakt med målgruppen.

 

War Child Colombia – förlängt stöd till War Childs arbete i La Guajira flyktingläger, Colombia

Krisen i Venezuela har pågått sedan 2015 och över fem miljoner människor har flytt från landet. Omkring 1,5 miljoner av dem har tagit sig till grannlandet Colombia, där War Child driver flertalet projekt. Colombia återhämtar sig ännu från det sextioåriga inbördeskrig som härjat i landet och de enorma antalet flyktingar från Venezuela innebär en stor utmaning för en redan pressad nation. Projektet som har finansieras av Drottning Silvias Stiftelse i tre år, riktar sig till barn och unga på flykt från Venezuela, som lever i en mycket utsatt situation i Colombia. Genom projektet involveras barn och deras familjer i War Childs beprövade och evidensbaserade aktiviteter för att stärka psykiskt välmående och hålla barnen trygga och säkra från sexuell trafficking och vapen- och drog-smuggling.  Safer Together! har initierats i provinsen La Guajira, intill gränsen mot Venezuela, där War Child är en av mycket få biståndsorganisationer som är aktiva. Förlängningen av stödet är en del i War Childs planerade exit efter att ha kapacitetbyggt lokalbefolkningen att själva ta över projektet.