H.M. Drottningen Silvias stiftelse beviljar anslag till två nya projekt samt fem projektförlängningar 

Våren 2022 beviljades anslag till två nya projekt samt fem återansökande projekt. Utöver detta tilldelades även tre organisationer akut ekonomiskt stöd för deras arbete med krisen i Ukraina. Samtliga beviljade projekt främjar barns psykologiska välmående, deras rättigheter samt tillgång till en trygg vardag i Sverige och/eller utomlands.  

Samtliga ansökningar som lämnades in till Drottning Silvias Stiftelse under januari 2022 har noggrant granskats av verksamhetschefen samt ett expertråd, varefter styrelsen tog beslut.  

Två nya projektansökningar fick anslag våren 2022 

Dara Institutet – Psykologisk och pedagogisk rekreation för barn 

Dara Institutet är en civilsamhällsorganisation baserad i Rio de Janeiro, Brasilien, med stor nationell och internationell räckvidd. Projektet psykologisk och pedagogisk rekreation för barn främjar socioekonomiskt utsatta barns mentala, näringsmässiga och fysiska utveckling genom en beprövad och bevisad metod där hela familjen involveras. Under Covid-pandemin har Dara Institutet identifierat att den psykiska ohälsan har ökat hos de barn de möter, varav de har behov av att utöka detta program för att kunna erbjuda det till fler. Hittills har Dara Institutet tillhandahållit direkt stöd till mer än 75 000 marginaliserade människor i Brasilien och deras arbete har nått över 1 000 000 människor på fyra kontinenter.  

Scouterna & 4H – Tillsammans för barn och ungas psykiska hälsa! 

Scouterna och 4H arbetar mot samma mål; att utbilda barn och unga till att vara engagerade, välmående och ansvarstagande personer med respekt för världen som omger dem. Båda organisationerna har dock identifierat att många av de barn och unga de möter har ökat behov av psykologiskt stöd men att båda organisationernas ledare behöver vidareutbildas inom området för att kunna hantera detta på rätt sätt. 

På grund av dess målgrupps likheter valde Scouterna och 4H att gemensamt ansöka för att tillsammans undersöka och komma fram till ett arbetssätt och metodmaterial som gynnar den mentala hälsan hos ungdomarna i båda organisationerna.  

Fem projekt beviljades förlängt anslag 

ECPAT- Hotline 

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. De beviljas fortsatt stöd för Ecpat Hotline, en plats på nätet där man kan tipsa om sexuella övergrepp och exploatering av barn, varefter bilderna analyseras och tas ner. Under 2021 genomförde ECPAT över 900,000 utvärderingar av material på nätet genom sin medverkan i det internationella nätverket INHOPE med webbcrawlern ”Project Arachnid”, samt fick enbart mellan oktober – december in 1462 tips om sexuella övergrepp på barn genom Ecpat Hotline, varav 799 låg på svenska servrar. Under 2022 önskar ECPAT att utöka organisationen ytterligare, göra fler än 1,2 miljoner bedömningar samt sprida ökad vetskap om Ecpat Hotline till både vuxna och barn.  

MIND – Digitala väntrummet 

Mind arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande – ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. Under 2022 får MIND fortsatt stöd till att utveckla väntrummet på Självmordslinjens chatt, så att det erbjuder olika sorters distraktion från svåra tankar och känslor medans barnen och ungdomarna väntar på att få komma fram till någon att tala med.  

RÄDDNINGSMISSIONEN – Solrosen 

Solrosen är en verksamhet i Göteborg och Borås som sedan år 2000 arbetar med att ge direkt stöd till barn och unga som har en frihetsberövad förälder. I tillägg bidrar Solrosen med kunskap och vidareutbildning till andra organisationer eller myndighetspersoner som möter barnen, som tex polisen och personal i häktet. Under 2022 får Solrosen stöd att nå minst 20 nya familjer samt implementera ytterligare  musikterapi i verksamheten. De fortsätter även med digitala samtal, då detta visade sig vara framgångsrikt under pandemin då barnen ofta inte kunde träffa den frihetsberövade föräldern IRL.  

WAR CHILD – Safer together 

Safer Together är ett mångårigt projekt som War Child genomför i gränsområdet till Venezuela i norra Colombia, i den illegala bosättningen ”La Guajira”, för att minska utsattheten för de venezolanska flyktingar som lever under stress på grund av migration, ekonomisk utsatthet, väpnade konflikter och kriminalitet. Under 2022 kommer War Child genomföra en hållbar utgångs-strategi från projektet som ska säkerställa att de som lever i La Guajira på egen hand, och tillsammans, kan stärka sin kapacitet att skydda barn, minska våldet mot barn och hantera psykosocial stress. 

WORLD’S CHILDREN’S PRIZE FOUNDATION – Toi Moi Meme Droits (TMMD) 

World’s Children’s Prize Foundaition (WCPF) utbildar och stärker barn så att de som förändrare – både som barn och livet ut – kan stå upp för medmänsklighet, alla människors lika värde, för barnets/mänskliga rättigheter (med särskilt fokus på flickors lika rättigheter), demokrati och hållbar utveckling. De flesta av de hittills 46 miljoner barn som utbildats har varit utsatta barn, som inte visste att de har rättigheter innan de deltog i WCP-programmet. 

Under 2022 får WCPF stöd till att utföra minst 10 utbildningar till ytterligare 400 elever, 200 lärare och 50 lokala ledare för att nå målet att utbilda 1200 elever samt 600 lärare och skolledare.