Drottning Silvias Stiftelse C A T C H ger anslag till två nya projekt samt beviljar sex projektförlängningar

Hösten 2022 tilldelas anslag till två nya samt sex återansökande projekt, vilka främjar barn och ungas psykosociala stöd, utbildning samt tryggare vardag on-line och off-line både i Sverige och internationellt.

Samtliga ansökningar som inkom under ansökningsperioden granskades och genomgick en urvalsprocess med vårt expertråd som utvärderade ansökningarna, varefter styrelsen tog beslut.

 

Två nya projekt beviljades anslag hösten 2022:

Real Stars, projekt Varför ”sex” inte går att köpa – skapa ”rum” för dialog med unga.

Under 2022 har RealStars Stockholm för avsikt att genomföra projektet – Varför ”sex” inte går att köpa – skapa ”rum” för dialog med unga. Syftet med projektet är att skapa ”rum” för dialog med unga på främst gymnasienivå, åk 1 och 2, kring attityder och normer kopplat till sexköp och sexuell exploatering. Målsättningen är att minska efterfrågan på sexköp genom förändrade attityder och därigenom minska risken för att unga män växer upp till förövare eller själva utsätts, samt att förebygga att flickor, som är de mest sårbara, utsätts för sexuell exploatering.

Inom projektet ingår även att utveckla kreativa uttryckssätt, Creativity for Fair Sex, där målgruppen få möjligheten att under kontrollerade och trygga förhållanden diskutera tabubelagda ämnen, lyssna på varandra och tillsammans komma överens om förhållningsregler för hur de ska skapa en miljö i sin klass/grupp/skola samt att förstå den större frågan kopplat till sexköp, prostitution och människohandel. Efter diskussionen och föreläsningen kring temat sexuell exploatering är eleverna själva med för att processa frågorna genom olika former av skapande.

Real Stars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för Fair Sex och en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar förebyggande både nationellt och inom EU och fokuserar på att eliminera den efterfrågan som driver människohandeln. Organisationen verkar även för spridning av den svenska sexköpslagen som ett viktigt verktyg för att motverka trafficking och främja jämställdhet.

 

International Rescue Committee, Rescue, projekt Tillgång till kvalitetsinlärning för barn i provinserna Bamiyan och Kunduz i Afghanistan.

Cirka 7,9 miljoner barn i Afghanistan behöver omedelbar utbildning. Undersökningar visar att säkerhetsproblem, brist på säkra utrymmen för flickor vid läroanstalter (inklusive könssegregerade badrum), brist på kvalificerade lärare (särskilt kvinnliga lärare) samt effekterna från stängningar och säkerhetsrestriktioner under covid-19  är några av de största hindren till att barn i Afghanistan får tillgång till utbildning . När barn inte kan lära sig får de inte möjligheten att utvecklas och nå sin fulla potential. Dessutom behöver barn som påverkas av konflikter och fördrivning extra mycket den normalitet som lärande och utbildning kan ge.

Projektet Drottning Silvias Stiftelse har valt att stödja i Kunduz och Bamiyan fokuserar på att bygga temporära läroplatser (TLS) för barn utanför skolan i områden där skolor är otillgängliga, samt stärka formella statliga skolor för att bättre stödja utsatta barn som riskerar att hoppa av dem, vilket oftast är flickor.

IRC grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror på grund av konflikter och katastrofer. De arbetar på de mest avlägsna och svårtillgängliga platserna på jorden och deras arbetssätt är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov med ett fokus på bestående förbättringar.

IRC har arbetat i Afghanistan sedan 1988, och har för närvarande cirka 6 000 anställda (41 % kvinnor) i 10 provinser. Där hjälper de samhällen före, under och efter nödsituationer – inklusive genom att ge fördrivna befolkningar stöd till vidarebosättning och återhämtning.

Sex återansökningar beviljades förlängda anslag hösten 2022:

Child10 – förnyat stöd gavs även till vår huvudpartner Child10 för att bygga vidare på samarbetet samt för att under 2023 fördjupa sitt samarbete med de organisationer som ingår i deras nätverk.  Child10 arbetar för att stoppa människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn. Detta görs i huvudsak genom att:

 • Identifiera, stötta och utveckla organisationer som arbetar med direkt stöd till barn
  och unga som utsatts för eller riskerar att utsättas för människohandel och sexuell
  exploatering. Detta stöd är såväl finansiellt som organisatoriskt för att stärka
  verksamheternas effektivitet, långsiktighet och hållbarhet i arbetet.
 • Stärka ekosystemet och det sammanhållna skyddsnätet av stöd och vårdinsatser för
  barn som utsätts för människohandel och andra former av sexuell exploatering genom
  att utveckla nätverk av organisationer för kunskapsutbyte, gemensamma projekt samt
  tvärsektoriellt och internationellt samarbete.
 • Öka kunskapen om och bilda opinion för att stoppa människohandel samt stärka
  barnrättsperspektivet för såväl lokala som internationella aktörer och beslutsfattare i
  de åtgärder som syftar till att åtgärda och förhindra handel och exploatering av barn.

Ellencentret, projekt Stärkt Stöd till barn och unga utsatta för sexuell exploatering.

Ellencentret får fortsatt stöd till att utöka Ellencentrets nationella och anonyma stödchatt där dessa unga utsatta kan få tala med en psykolog, parallellt med att öka kunskapen om målgruppen och bemötande och behandling av densamma hos yrkesverksamma som kommer i kontakt med utsatta barn och unga utsatta för sexuell exploatering och prostitution, som t ex anställd personal på BUP och Stödcentrum för unga brottsoffer. Ellencentret är en del av Stiftelsen 1000 Möjligheter, vilken fokuserar på att barn och unga utsatta för prostitution och annan sexuell exploatering ska få tillgång till kompetent, specialiserat stöd.

Knas Hemma, projekt Mera Kärlek och mindre Knas

Knas Hemma får fortsatt stöd till att möjliggöra möten för sina ungdomsgrupper. Knas Hemma är en ungdomsorganisation för barn och unga placerade i familjehem/HVB-hem, vilken informerar och utbildar placerade barn och ungdomar om deras rättigheter så att de själva kan påverka och få en möjlighet att vara delaktiga i de beslut som rör dem och uttrycka sina önskemål. Knas Hemma har en tydlig barnrättsgrund där unga människor självmant väljer att engagera sig och blir medlemmar, samt har stöd av en rådgivande grupp som består av professionella yrkesverksamma personer som bidrar till föreningens utveckling och kunskap.

Musikbojen, projekt Musikterapi på Barnsjukhusen i Skåne, SUS

Musikbojen får fortsatt stöd till att introducera musikterapi på barn och ungdomssjukvården på Skåne Universitetssjukhus både i Lund och Malmö på avdelningar för barn och ungdomar. MusikBojen verkar för att barn och ungdomar får tillgång till musikterapi för att komplettera terapin. Behoven är stora och ofta fattas finansiella medel för att hjälpa dessa barn och ungdomar. Omständigheterna varierar från svåra sjukdomar, handikapp, barn som kommer till Sverige som flyktingar under dramatiska förhållanden samt även svåra uppväxtförhållanden.

SIRA Skolorna Palestina, projekt Skolundervisning för utsatta barn i Palestina och Jerusalem

SIRA får fortsatt stöd till att ge utsatta elever med olika former av inlärningssvårigheter en möjlighet att tillgodogöra sig grundläggande kunskaper och bygga upp ett gott självförtroende. Detta sker genom att erbjuda små klasser, specialpedagogiska metoder och individualiserad undervisning. Visionen är också att sprida specialpedagogiska kunskaper och metoder till andra skolor i Palestina och att därmed försöka bidra till en attitydförändring i samhället gentemot personer med olika funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter.

Svalorna Latinamerika,  projekt, Förebyggande av könsbaserat våld mot barn och unga i Nicaragua

Svalorna Latinamerika får fortsatt stöd till att förebygga barnsexhandel i Nicaragua, i områden där våld och sexuella övergrepp mot barn är vanligt och sexturism förekommer. Programmet i sin helhet genomförs i samarbete med fyra lokala organisationer i fyra kommuner i den fattiga nordvästra delen av Nicaragua, varav Stiftelsens stöd går till organisationen APEADECO i sex småorter på landsbygden i kommunen Telica. Den övergripande målbilden är att barnsexhandeln ska minska, genom att barn och vuxna i området får en ökad medvetenhet om problemets orsaker och följder samt att de aktivt verkar för att minska både barns risker att hamna i denna utsatta situation och förövares möjligheter att utnyttja barn.