Care About the Children uppmärksammar Safer Internet Day tillsammans med Friends, Tele2, Skandia Ideer för Livet och Prinsparets Stiftelse

Idag, den 8 februari, infaller Safer Internet Day. Prinsparets Stiftelse tillsammans med Skandia Idéer för livet, Tele2, H.M. Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children och Friends ser möjligheter för barn och unga att med hjälp av nätet vara kreativa, kommunicera med sin omvärld och lära nytt, men det under förutsättning att nätvardagen är trygg. Idag vill vi därför uppmuntra dig, som trygg vuxen i ett barns närhet, att bidra till en tryggare nätvardag för barn och unga.

Det börjar med en fråga: Hur var det på nätet idag?

Vi spenderar allt mer tid framför våra skärmar och på nätet, och det gör även våra barn. Tele2 rapporterar att var femte tonåring spenderar över sex timmar på nätet dagligen, och att motsvarande siffra för barn i låg- och mellanstadieålder är runt tre timmar. Hur skärmtiden påverkar barn och unga är en fråga i sig, men oavsett innebär det sex respektive tre timmar varje dag där barn och unga befinner sig i en värld där de har ett behov av trygghet.

Parallellt med en ökad skärmanvändning kan vi konstatera att det finns ökade utmaningar för barnets trygghet och välmående i nätvardagen. Enligt Friendsrapporten 2021 uppger runt var tredje elev att de upplever utsatthet på nätet. Tryggheten och välmåendet utmanas bl.a. av oönskade och stötande bilder eller meddelanden, oönskade kontaktförfrågningar från okända personer och ett jämförande med andra som lever ett till synes “perfekt liv”.

Och så var det frågan om att ta bort telefonen från barnen som lösning. Som vuxna har vi ett ansvar för barn och ungas uppfostran och utveckling. En viktig del i detta ansvar är att skydda dem från det som kan vara skadligt för deras utveckling. Men en annan, minst lika viktig del av ansvaret är att ge barnet förutsättningarna att uttrycka sig själv och interagera med sin omvärld så att barnet med tiden kan bli en allt mer självständig och vuxen person. Utöver att barn och unga använder nätet för att uttrycka sin kreativitet, kommunicera med sina vänner och lära sig nytt, är tillgången till nätet en självklarhet och i princip ett måste för att kunna delta i samhället.

Det är därför både ett demokratiproblem och ett hinder mot förverkligandet av barns rättigheter om Det är därför både ett demokratiproblem och ett hinder mot förverkligandet av barns rättigheter om föräldrar känner att de måste förbjuda sina barn från att använda nätet för att garantera deras säkerhet. Snarare än att förbjuda måste vi skapa trygga förutsättningar för barn och unga i nätvardagen, och det även tillsammans med skolan och dess huvudmän som måste ha tillgång till kunskap och resurser för en tryggare nätvardag.

I en rapport från 2020 om ungas välmående och framtidstro konstaterar Skandias stiftelse Idéer för livet att det finns ett samband mellan användandet av digitala medier och en ökande psykisk ohälsa bland barn och unga. Vad sambandet består i är ännu relativt outforskat, men stöd från föräldrar och andra vuxna anges som en skyddande faktor mot psykisk ohälsa. Vad gäller näthat och nätmobbning mer specifikt, lyfts föräldrars insyn i barnets nätvardag som en skyddande faktor i ytterligare en forskningsöversikt från Statens Medieråd.

Nätet är ett fantastiskt verktyg för både lärande, kreativitet och umgänge, men det ger samtidigt tillgång till innehåll som kan vara både olämpligt och otäckt. Som vuxna ansvarar vi för att skapa förutsättningar för en tryggare nätvardag, där barnet kan dra fördel av de fantastiska kommunikations- och läromöjligheter nätet erbjuder. Vi ansvarar för våra barns säkerhet men även och för att säkerställa att de värnar om andras trygghet genom att inte sprida hot, hat eller i övrigt olämpligt innehåll på nätet. Barns säkerhet och välmående är vuxnas ansvar, och för att leva upp till det ansvaret behöver vi vuxna förstå barnens nätvardag. Vi sitter inte på alla svaren, men vi kan komma med perspektiv, råd och stöd för att bidra till ökad trygghet för barn och unga. Så, idag, på självaste Safer Internet Day hoppas vi att du bidrar till en tryggare nätvardag genom att ställa frågan: Hur var det på nätet idag?

Om oss

Prinsparets Stiftelse grundades i samband med Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias bröllop 2015. Ett av Stiftelsens två verksamhetsområden är en tryggare nätvardag. Stiftelsen arbetar för en tryggare nätvardag genom att sprida kunskap och verka som en samlande kraft.

Skandia Idéer för livet är en stiftelse med målet att bidra till ett samhälle där barn och ungas hälsa och trygghet prioriteras. Skandia Idéer för livet verkar som en innovativ katalysator genom att stödja forskning, metoder och ideella lokala barn- och ungdomsprojekt. Ett sådant projekt som Skandia Idéer för livet stödjer är Lajka, en kostnadsfri plattform med information och färdiga lektionsupplägg för hela skolan, som Prinsparets Stiftelse lanserade 2019. Tillsammans med Skandia Idéer för livet höll Prinsparets Stiftelse under hösten 2020 webbseminarier om hur skolan kan bidra till att skapa en tryggare nätvardag för barn och unga.

H.M. Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children, CATCH, överlämnades som en gåva från privatpersoner, företag och organisationer till Drottningen i samband med Drottningens 70-årsdag i december 2013. Genom tillkomsten av stiftelsen har Drottningen ytterligare möjlighet att ge stöd till barn som tillhör samhällets mest utsatta; till de barn som själva saknar en röst. Stiftelsen ger bidrag till projekt som utgår från FN:s barnkonvention att verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. Genom väl definierade projekt är stiftelsens fokus att ge utsatta barn stöd för utbildning, god vård omsorg och en möjlighet att känna trygghet och glädje under sin uppväxt. Att barn helt enkelt ska få vara just barn! CATCH har hittills givit stöd till över 60 projekt både i Sverige och Internationellt. Dessa projekt faller inom fyra tematiska kategorier; Psykosocialt Stöd, Utbildning, Hälsa samt Utsatthet på Nätet.

Tele2 har visionen att vara världens smartaste telekomoperatör och att skapa ett samhälle av obegränsade möjligheter. Tele2 arbetar aktivt med att skapa en tryggare upplevelse för barn och unga på nätet, och som del av detta arbete publicerar Tele2 årliga rapporter om barn och ungas internetanvändning. I 2020 års rapport konstaterar Tele2 att fyra av tio föräldrar upplever att de har för lite inblick i barnets nätvardag och att det endast är åtta procent av alla föräldrar som känner att de är mycket engagerade i barnets liv på nätet. I december 2020 lanserade Prinsparets Stiftelse och Tele2 därför Föräldrasajten, som bland annat innehåller konkreta tips på hur föräldrar kan prata med sina barn om deras nätvardag.

Friends är en icke-vinstdrivande barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från kränkningar och mobbning. Friends har sedan 1997 arbetat tillsammans med skolor, förskolor, föreningar, vårdnadshavare och företag i kampen mot mobbning genom utbildning- och kunskapshöjning. Friends bedriver även policy och påverkansarbete och har en råd- och stödfunktion för barn och deras vårdnadshavare som befinner sig i en pågående mobbningssituation.

En fråga för en tryggare nätvardag