Yennenga Progress

Det som började med en förskola i byn Nakamtenga, i Burkina Faso, har sedan 2001 utvecklats till ett helt samhälle under tillväxt. Med fokus på utbildning, hälsa och infrastruktur har modellen för Den Goda Byn, ett välfärdssamhälle i mikroformat, vuxit fram. Insikten att självfinansierad välfärd är möjlig, skapar entusiasm, hopp och stolthet.

För att lyckas med fattigdomsbekämpning och demokratisering behöver vi säkerställa tillgänglighet av grundläggande mänskliga rättigheter: utbildning, hälsa och infrastruktur som i välfärdssamhällen som Sverige är skattefinansierade. För att det ska fungera, krävs en samhällsstruktur som kan organisera detta och inte minst förtroende för denna samhällsstruktur och dess beslutsfattare. Den Goda Byn är en modell för att lyckas med detta. Vi delar upp arbetet i tre områden:

Utbildning: förskola, grundskola, högre utbildning, yrkesutbildningar, forskning, kursverksamheter

Hälsa: preventiv hälsa, medicinsk vård, reproduktiv hälsa, psykologi, juridik

Infrastruktur/entreprenörskap: vatten och sanitet, energi, klimatanpassning, kommunikation, byggnader, företagande

För att maximera sin nytta och skapa långsiktighet, behöver alla dessa områden utvecklas i kombination med varandra (se även FNs globala mål Agenda 2030). Tack vare Yennenga Progress lokala och internationella nätverk skapas en struktur för lokal finansiering genom att sälja tjänster och produkter.

Allt började med kvinnorna i byn Nakamtenga, Burkina Faso, de allra flesta analfabeter, som påpekade behovet av en förskola i byn. Inte för att de behövde barnvakt utan för att de ville ge sina barn en ärlig chans att klara skolan. Satsningen kom att fokusera på utbildning av förskollärare med fokus på barns utvecklingsprocess, barnpsykologi samt framtagande av material. Detta gjordes genom att identifiera och dra lärdom av pedagoger och experter runt om i världen och utifrån det skapa metoder anpassade för just denna kontext.

Yennenga Progress förskola är godkänd, registrerad och följer nationella riktlinjer. Med denna som bas fortsätter förskolans pedagoger med att utveckla metoder, strategier och konkret material som syftar till att ge barn, som lever under dessa och liknande förutsättningar, största möjliga förberedelse inför grundskolan. Vi vidareutvecklar förskolan både för våra bybarns skull och för att fler ska kunna ta del av vår metod. Stödet från Drottning Silvias Stiftelse ger barnen drömmar och visioner och möjlighet att få vara just barn!

Alla projekt