Solvatten

Solvattenprojektet avser att på ett konkret och mätbart sätt förbättra livsvillkoren för familjer som har undernärda barn mellan 0 och 5 år i Kakuma, Kenya. Projektet i Kakuma kommer fördjupa förståelsen av de positiva hälsoeffekterna som Solvatten medför och synliggör samband mellan vatten, energi, hygien och hälsa.

Det dör 3,4 miljoner människor varje år på grund av sjukdomar som orsakas av förorenat vatten, bristande hygien och sanitet. Majoriteten av dessa är barn under 5 år. Och många som drabbas av dessa fattigdomsrelaterade sjukdomar under sin barndom får lida av dess effekter hela livet. Avsaknaden av rent vatten och energi är ett sammanlänkat problem för många fattiga familjer i Sub Sahara. Idag har endast 8,5% av Kenyas befolkning tillgång till elektriska nätet. Eftersom energisektorn är outvecklad använder människor istället naturresurser som träd och kol. Detta leder till allvarliga hälsoproblem så som rök- och brännskador, men har även en mycket negativ miljöpåverkan och bidrar till avskogning, sot och koldioxidutsläpp. För många familjer är rent, varmt vatten och elektricitet i hemmet bara en avlägsen dröm. Fattigdom är ett mångdimensionellt problem och det ser olika ut på olika platser i världen men ett samband är tydligt; att rent och varmt vatten i hemmet är en nyckel till bättre hygien, hälsa och välbefinnande.

Kakuma är plats där kronisk undernäring och fattigdomsrelaterade sjukdomar såsom tyfoid och kolera är mycket vanligt förekommande. Norsk Flyktinghjälp, (NRC) samarbetar med lokala hälsomyndigheter för att distribuera Solvatten till hälsokliniker i området. I projektet ingår utbildning i WASH (Water Sanitation and Hygiene) vilket är en viktig del som skapar förtroende mellan givare och mottagare. Solvatten och utbildning är effektiva verktyg för att familjer ska kunna leva ett friskt och värdigt liv.

Solvatten Insamlingsstiftelse bildades hösten 2013 för att möjliggöra och lyfta fram verksamheter och lösningar som kan förbättra livsvillkoren för människor, framför allt kvinnor och barn, som lever utan tillgång till rent vatten.
Insamlingsstiftelsen möjliggör för allmänhet, institutioner och företag att bidra till Solvattenprojekt genom insamling.

Alla projekt