SIRA Skolorna

SIRA, Swedish International Relief Association, är en svensk stiftelse med syfte att driva två specialskolor i Palestina för barn med olika former av inlärningssvårigheter. Målet är att fler palestinska barn ska fullfölja sin grundläggande skolgång.

SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko har tillsammans cirka 145 elever i åldrarna 5 – 11 år.

Barnen studerar 1 – 3 år på specialskolorna och slussas sedan över till de reguljära skolorna med nya kunskaper och verktyg för att hantera sina respektive inlärningssvårigheter, såsom dyslexi, dysgrafi, dyskalkyli, koncentrationssvårigheter och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

SIRA-skolorna är de enda specialskolorna i Palestina.

 

 

SIRA-skolornas framgångsrecept är:

  • Tidig träning med specialpedagogiska metoder.
  • Små klasser.
  • Välutbildade lärare som får kontinuerlig fortbildning vad gäller funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter, metoder inom specialpedagogik mm.
  • God kontakt med föräldrarna. Det är mycket viktigt med föräldrarnas samarbete, medvetenhet om förhållningssättet till eleverna och kunskaper om de metoder skolorna tillhandahåller för barnen så att de aktivt kan stödja sina barn.

SIRA arbetar också med att sprida kunskaper och erfarenheter kring inlärningssvårigheter och specialpedagogik till föräldrar, lärare och personal i andra skolor, lärarstuderande och utbildningsmyndigheter med flera i Palestina. Målet med detta är att visa att studerande med funktionsnedsättningar, som exempelvis läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter, med rätt stöd och metoder under tidiga skolåren, kan lyckas med sina vidare studier och bli aktiva medborgare.

SIRA-stiftelsen växte fram inom frikyrkorörelsen men är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse som verkar utifrån en kristen värdegrund om allas lika värde. SIRA-skolorna, som funnits sedan 1992, har en ekonomi som främst bygger på bidrag från enskilda månadsgivare, second hand-butiker och församlingar i Sverige. Bidrag från CATCH och andra organisationer är mycket betydelsefulla för att kunna driva dessa skolor i ett konfliktfyllt land med mycket svag ekonomi. SIRA-skolorna finansieras också av elevavgifter samt enstaka Palestinska givare. Allt arbete som sker i Sverige är helt ideellt.

 

Alla foton är tagna av Johan Bohman

Alla projekt