Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Hat och mobbning på nätet är ett allvarligt samhällsproblem. Barn är särskilt utsatta. Många drabbas av psykisk ohälsa, som i sin tur kan leda till bl.a. koncentrationssvårigheter, försämrade skolresultat och utanförskap. Vi har därför tagit fram Lajka, ett digitalt skolmaterial som ger skolan konkreta verktyg för att skapa en bättre näthälsa och en tryggare nätvardag för eleverna.

Allt som är bra med nätet är idag en naturlig del av barn och ungas vardag. Allt som är dåligt med nätet, ex mobbning, hat, trakasserier och olika typer av riskbeteende blir likväl också en naturlig del av barn och ungas vardag. Detta sker samtidigt som många lärare upplever en bristande inblick i elevernas nätvardag och avsaknad av verktyg för att prata om den.

Med Lajka får alla delar av skolan konkreta verktyg för att jobba med näthatsproblematiken. Pedagoger får färdiga digitala lektioner från förskoleklass upp till årskurs 9. Men även elevhälsan, skolledare, fritids och föräldrar får enkla verktyg, information och övningar. På så vis kan hela skolan gemensamt arbeta för en tryggare nätvardag och bättre näthälsa.

Lajka är kopplad till läroplanen som kräver att elever ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, och att det ska finnas möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Skolan ska även arbeta med etik och värdegrund. Med Lajka kan skolan arbeta kontinuerligt och enhetligt med dessa delar av läroplanen vilket förenklar lärarnas uppdrag.

Målet med Lajka är att höja kunskapen om näthälsa hos skolpersonal och elever samt att underlätta för meningsfulla och viktiga samtal om livet på nätet. Enligt forskning vill 70 % av barn och unga prata med vuxna om livet på nätet, men de flesta låter bli då de känner att vuxna inte förstår. Med Lajka har vi stora förhoppningar att kunna ändra på det. Lajka tas fram med stöd från bland annat Drottning Silvias Stiftelse.

Alla projekt