Org 1825 – Terapicenter för unga vuxna

1825 vill att unga vuxna ska få tillgång till stöd och behandling på ungas villkor. Vi arbetar för att unga vuxna mellan 18 och 25 år prioriteras i arbetet med psykisk (o)hälsa och vill minska stigmatiseringen och öka kunskapen kring psykisk ohälsa bland unga vuxna. 1825 arbetar i partnerskap med andra aktörer för att nå ut brett och bidrar med vår specialistkunskap inom psykisk ohälsa.

Idag finns det närmare en miljon unga vuxna i Sverige, dvs de mellan 18 – 25 år. Glappet mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin i kombination med ett begränsat utbud av stödformer innebär att unga i den åldern inte får den hjälp de behöver.

Därför driver 1825 ett Terapicenter för unga vuxna för att:

  • ungas privatekonomi inte ska begränsa möjligheten till stöd. Därför fokuserar vi på unga vuxna som saknar medel och har en låg patientavgift.
  • snäva nationella riktlinjer och begränsande regionala beslut inte ska omöjliggöra för unga vuxna att få den hjälp de behöver. Det finns inte en enda terapiform som fungerar för alla. Därför erbjuder vi olika terapimetoder och utgår ifrån i varje ung vuxens egna behov.
  • den faktiska och upplevda tillgängligheten till psykoterapeutiskt stöd måste öka. Stigmat kring psykisk ohälsa är större i vissa grupper och sociala sammanhang. Därför arbetar vi uppsökande tillsammans med andra aktörer som möter unga vuxna i många olika kontexter.
  • bemötandet, både terapeutens förståelse för unga vuxnas sammanhang och miljön som terapin sker i, är viktig för terapins utfall.

Stödet från H.M. Drottningens stiftelse Care About the Children har möjliggjort för oss att driva projektet ”Äntligen IRL – viktiga samtal i grupp” och möta unga mellan 16 och 19 år. Genom projektet vill vi underlätta steget ut i vuxenlivet. Att ta studenten innebär en ny fas och för många ett steg ut i en mer osäker tillvaro. Vi ser ett stort behov av att erbjuda unga ett forum för att reflektera och hitta strategier, möta framtida utmaningar och hantera känslor som oro och stress.

Gruppsamtalen i detta projekt syftar till att stärka ungas förmåga att uttrycka känslor, minska självkritik och öka självmedkänsla. Gruppens kraft ger möjlighet att dela tankar och känslor, känna samhörighet samt kunna ge och få stöd. Vår metod grundar sig på erfarenhetsbaserad kunskap av arbete med stödgrupper i Sverige och Norden sedan slutet av 1980-talet.

Alla projekt