Operation Smile

Operation Smile arbetar i nära samarbete med hälsovårdsmyndigheter, lokala sjukhus och lärosäten för att stärka länders egna hälsosystem. Därtill utbildar vi lokal vårdpersonal, bidrar till forskning och driver fram innovativa lösningar, allt för att skapa möjligheter till säker kirurgi där behoven är som störst. Sedan starten 1982 har vi med hjälp av fler än 6 000 medicinska volontärer genomfört över 300 000 kostnadsfria operationer för barn med läpp-käk-gomspalt (LKG).

De som föds med LKG-spalt möter i många fall inte bara ett liv i utanförskap och isolering utan även en kamp för överlevnad. Detta då en betydande andel barn med LKG-spalt inte kan skapa det vakuum som krävs för att suga och därför har svårt att amma och inta näring. Förmågan att tillgodogöra sig mat är livsavgörande men den påverkar även Operation Smiles möjlighet att erbjuda kirurgisk vård, då riskerna förknippade med att söva ett undernärt barn är för stora.

Den redan utbredda undernäringen bland våra patienter har dessutom förvärrats av det gångna årets Coronapandemi och en på många håll kollapsad sjukvård. Flera av våra programländer rapporterar om dödsfall bland patienter som blivit utan vård när pandemin lamslagit deras samhällen.

Tack vare stöd från H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care About the Children kan vi nu erbjuda undernärda LKG-barn nutritionsstöd för att säkra deras hälsa och möjliggöra en livsförändrande operation. Insatser som på sikt öppnar dörren till ett liv i gemenskap med samma möjligheter som deras jämnåriga. Därtill kan vi genom utbildning- och kapacitetsstärkande insatser mot vårdnadshavare och lokala hälsoarbetare säkerställa ett långsiktigt resultat för att förhindra undernäring bland våra patienter innan det blir ett faktum.

Insatserna implementeras i Madagaskar, där nära hälften av alla barn under fem år lider av akut undernäring samt i Ghana, där Operation Smile är verksam i flera områden med utbredd hungersnöd. I bägge dessa länder arbetar vi genom långsiktiga partnerskap med lokala aktörer i syfte att stärka sjukvårdsystemen och erbjuda vård till dem som lever med LKG-spalt.

Alla projekt