Mentor Lettland

Föreningen Mentor Lettlands främsta mål är att förebygga drogmissbruk bland unga och barn som anses vara i risk-zonen. Det förebyggande arbetet bygger på att varje barn eller ungdom tilldelas en mentor som stöttar i övergången till ett självständigt och hälsosamt liv, samt att de får ta del av yrkesutbildning och praktiskt stöd.

Projektet ”Mentoring Programme for Youth in Latvia” syftar till att bistå och stötta lettiska ungdomar i åldrarna 13-18 som saknar stöd hemifrån. Detta sker genom att varje ungdom tilldelas en individuell mentor som bistår med så väl känslomässigt som praktiskt stöd. Mentorskapet och de aktiviteter som de tar del av tillsammans syftar till att hjälpa ungdomarna uppnå en sund och hälsosam livsstil samt att gå från livet på barnhem eller ungdomsanstalt till att bli självständiga.

Stödet från Drottning Silvias Stiftelse har gjort det möjligt för 189 ungdomar att delta i mentorprogrammet under åren 2016-2018.

Mentorerna har mött sina respektive mentorungdomar minst två gånger i månaden och har under dessa möten stöttat dem genom att sätta mål för framtiden, ge praktiska råd, öka deras självkänsla och arbeta mot en förbättrad kommunikationsförmåga.

Projektet har även innefattat regelbundna event som syftat till att ge ungdomarna de verktyg som behövs för ett självständigt liv. Fokus har bl. a. varit på karriärval, kommunikation, teamwork, individuella mål och planering kring den privata ekonomin. Under 2016 och 2017 genomfördes 19 sådana event och under 2018 är 24 event planerade.

Även kurser och supportgrupper för mentorerna har genomförts där mentorerna fått stöd och råd från Mentor Lettlands egen personal. Under 2017 organiserades även kurser i arbetet med barn som genomgått traumatiska upplevelser. Liknande kurser planeras under 2018.

Stödet från Drottning Silvias Stiftelse har även möjliggjort följande PR och marknadsföringsaktiviteter:

  • En film om mentorprogrammet och en kort film för potentiella mentorungdomar.
  • En ny broschyr med information om mentorprogrammet.
  • Uppdateringen av hemsidan för Mentor Lettland.

Samtliga av ovanstående aktiviteter har bidragit till en ökad kunskap om Mentor Lettland och lockat ytterligare stöd för mentorprogrammet.

Alla projekt