Fryshuset

Fryshuset tar ansvar för att unga ska känna sig som en viktig del av samhället. Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som riskerar att hamna utanför samhället och de som lever i socioekonomiskt svaga områden.

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Målgruppen för projektet är unga i åldern 12–29 år som befinner sig i, eller inom riskzonen för, att hamna i en kriminell eller destruktiv livsstil. Projektet riktar sig speciellt till de som bor i socioekonomiskt utsatta områden där tilltron till myndigheter ofta är låg. Projektet ämnar motverka att dessa ungdomar rekryteras till kriminella nätverk samt att förbygga brottslighet och användandet av droger. Projektet syftar även till att ha en positiv inverkan på målgruppen, öka framtidstron, stärka demokratiska värderingar och öka förtroendet för samhället och dess instanser. Detta då många inom målgruppen inte känner sig som en del av det svenska samhället. De huvudsakliga delarna av projektet utgörs av utbildning, mötesplatsen och uppsökande arbete samt individuellt anpassat stöd. Utbildningens fokus är att förbereda deltagarna inför studier, yrkesliv och stöd i att hitta motivation och riktning. Mötesplatsens syfte är ett välkomnande sammanhang där personal kan bygga relationer och skapa förtroende hos målgruppen.

Många besökare uppger att platserna de ”hänger” på utomhus känns otrygga. Delvis för att andra, ofta äldre, rör sig på samma platser och kan försöka provocera fram bråk. Det individuella stödet handlar ofta om att lämna missbruk eller olika typer av destruktiva miljöer, både kopplade till den egna familjen eller kriminalitet. Vi arbetar även med motiverande samtal för att väcka en vilja att lämna det destruktiva och skapa en positiv förändring. Ur vårt arbete och möte med denna målgrupp har även ett samarbete med Malmö stadsteater och pjäsen ”Med livet som insats” sprungit.

Alla projekt