Ersta Vändpunkten

Ersta Vändpunkten erbjuder gruppverksamhet för barn, ungdomar och vuxna som lever nära missbruk. Många som lever i eller har vuxit upp i familj med risk-eller missbruk är vana vid att den beroendes problem och känslor alltid står i centrum. Vändpunkten startade 1986 och en viktig utgångspunkt är sedan dess att verksamheten enbart riktar sig och ska ge stöd till de anhöriga.

Med stöd från bl.a. Drottning Silvias Stiftelse avser vårt arbete att så tidigt som möjligt upptäcka de barn och familjer som behöver hjälp och stöd. Under projektet ska handlingsplaner och rutiner utarbetas. Ett barnombud ska utses inom varje stadsdel. Samverkan mellan förskola och social¬tjänst ska förbättras och utökas för att underlätta för förskolan att lämna in orosanmälningar. Projektet ska också bidra till att samverkan mellan förskolan och socialtjänstens missbruk och barn- och unga-enhet stärks.

Gruppverksamhet utgör en av våra kärnaktiviteter, sådana aktiviteter är pedagogiska och har även ett terapeutiskt syfte. Att delta i ett program¬ innebär att deltagaren får kunskap om beroende och missbruk, hur miss¬bruket påverkar relationerna i familjen och hur man kan förändra sin situation. Som deltagare i gruppverksamheten får man träffa andra som lever i missbruks¬familjer och får möjlig¬het att dela erfarenheter med dem.

Verksamheten har expanderat kraftigt sedan början av 2010-talet och Ersta Vändpunkten fortsätter att arbeta aktivt för att fler barn, unga och familjer som drabbats av missbruk och beroende ska få hjälp. Vi ser också en ökad efterfrågan på Ersta Vändpunktens insatser. Även antal barn och familjer som får kontakt med Ersta Vändpunkten via socialtjänsten ökar.

Alla projekt