Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare.

För många barn är idrotten en trygg miljö som erbjuder möjlighet till utveckling, gemenskap och fysisk aktivitet. Men det finns även en annan sida. Både forskning och barns och idrottsledares samtal till Bris visar att övergrepp och kränkningar sker inom idrotten. Många barn som utsätts för någon typ av kränkning tar själva på sig skulden för det som hänt och vågar inte berätta för någon av rädsla för att inte bli trodda.

2017 inledde Bris och Riksidrottsförbundet ett samarbete för att göra idrotten tryggare för barn och unga. Som ett första steg i samarbetet tog organisationerna tillsammans fram regelboken Barnens spelregler. Boken är framtagen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och består av sju regler för en tryggare idrott.

  1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt
  2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor
  3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna
  4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp
  5. Inget barn ska bli utsatt för våld
  6. Inget barn får bli utsatt för mobbning och övergrepp
  7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening 

Barnens spelreglerfungerar som en hjälp till barn och unga så att de ska få kunskap om vad som är okej och inte, och konkreta råd kring vad de kan göra om de behöver stöd. Genom Barnens spelreglernås barn och unga inom idrotten med budskapen ”du har rätt att vara trygg”, ”du är inte ensam”, och ”hit kan du vända dig om du behöver stöd och hjälp”. Regelboken öppnar även upp för samtal mellan vuxna inom idrotten vilket i sin tur ökar tryggheten.

Barnens spelreglerlanserades januari 2018, och hade inte varit möjlig utan stöd från Drottning Silvias Stiftelse.

Alla projekt