Barnens Asylrättscentrum

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är en ideell förening som verkar för en rättssäker asylprocess. Barnens Asylrättscentrum är en del av Rådgivningsbyrån och erbjuder kostnadsfri juridiskt stöd i migrationsrättsfrågor till barn, unga och nätverket kring dem.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) är ett asylrättscentrum som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess. Rådgivningsbyrån erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda via telefon och mail. Vi företräder asylsökande juridiskt i Sverige och internationellt. Rådgivningsbyrån genomför även utbildningar om asylrätt. Vi granskar lagstiftning och dess tillämpning. Vi är en remissinstans och har även utformat ett antal handböcker inom utlänningsområdet.

Vi är en ideell förening i regi av Caritas, Rädda barnen, Stockholms stift och Svenska Kyrkan. Vi är svensk samarbetspartner till UNHCR.

Sedan oktober 2016 driver Rådgivningsbyrån Barnens Asylrättscentrum som arbetar särskilt för att tillvarata barns rättigheter i asylprocessen samt säkerställa att barn och ungdomar erhåller adekvat juridisk rådgivning och information om sina rättigheter. Barnens Asylrättscentrum är en mottagning för barn och ungdomar som finansieras av World Childhood Foundation och Drottning Silvias Stiftelse. Barnens Asylrättscentrum erbjuder telefonrådgivning varje torsdag, personlig mottagning för förbokade besök samt rådgivning per mejl. Under 2017 har Barnens Asylrättscentrum svarat på 188 samtal och 474 mejl samt genomfört 73 personliga möten. De vanligaste frågorna som ställts under rådgivningen berörde generell information om asylprocess, verkställighetshinder, familjeåterförening, åldersbedömning och gymnasielagen. Barnens Asylrättscentrum har även tagit emot handlingar för bedömning och drivit ärenden både som offentligt biträde och ombud.

Med utgångspunkt i möten med barn har Barnens Asylrättscentrums jurister tagit fram en Intern guide för möten med asylsökande barn som låg till grund för en intern utbildning för samtliga jurister på Rådgivningsbyrån. Även utbildningar för externa aktörer har genomförts. Totalt har över 200 personer utbildats. I syfte att öka barns delaktighet i asylprocessen har Rådgivningsbyrån tagit fram ett omfattande informationsmaterial som innehåller detaljerad information om asylprocessen ur ett barnperspektiv. Informationsmaterialet finns tillgängligt på Rådgivningsbyråns hemsida och utgör ett viktigt komplement till den information som ges av Migrationsverket.

Alla projekt