Insamlingsstiftelsen mot Trafficking (IMT)

Insamlingsstiftelsen mot trafficking (IMT) erbjuder rehabiliterande, ekonomiskt och praktiskt stöd till offer för människohandel. Stiftelsen arbetar även med att stödja initiativ mot trafficking och med att öka kunskapen. 2015 startade vi Fonden för Barn i Människohandel, en särskild satsning som fokuserar på att stötta barn som utsatts för trafficking samt att belysa en annars osynlig grupp i samhället.

Barn löper särskilt stor risk att falla offer för människohandel, detta beror delvis på att de är lättare att exploatera än vuxna samt att vissa betraktar barn, och särskilt flickor, som objekt utan egna rättigheter. Barn riskerar även att påverkas indirekt genom att föräldrar eller andra i deras närhet utnyttjas inom människohandeln. Barnen utsätts inte sällan för hot, misshandel och övergrepp vilket resulterar i så väl fysiska som psykiska följder, en situation som kompliceras ytterligare av att de ofta upplever sig vara i en beroendeställning till människohandlarna och därför inte kan eller vågar söka hjälp. Det är till förmån för denna grupp med utsatta barn som vi startade Fonden för Barn i Människohandel.

Med FN:s barnkonvention som grund erbjuder vi stöd till barn och unga som utsatts för människohandel, direkt eller indirekt via föräldrar och närstående. Då insatserna för barn nästan alltid hänger ihop med att en anhörig får stöd från oss eller deltar i vårt program består stödet bland annat av att vi bistår med grundläggande hjälp så som kläder eller avgiften till förskolan. Vi säkrar barnens rätt till lek och fritid genom att erbjuda tillgång till fritidsaktiviteter samt ger bidrag till något extra i vardagen, så som möjligheten att få fira sin födelsedag eller dela en upplevelse med nära och kära. Därtill arbetar vi för att säkerställa barnens säkerhet och erbjuder därför även juridisk rådgivning, tillgång till skyddat boende samt förflyttningar när behov finns.

Stödet från Drottning Silvias Stiftelse gör det möjligt för oss att nå ut till ännu fler barn i Sverige, allt för att skapa en tryggare barndom och bättre levnadsvillkor för de som fallit offer för människohandel.

All projects